JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINE U BAOŠIĆIMA, HERCEG NOVI REPUBLIKA CRNA GORA

I.    PREDMET PRODAJE:

1.    Predmet prodaje je nekretnina iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju Zavidovići, koja se nalazi u nalazi u Baošićima, Herceg Novi, R. Crna Gora.

2.    Nekretnina je zemljište u Baošićima, evidentirano u Listu nepokretnosti br 906, KO Baošići, PJ Herceg Novi i to: kat parcela 432, pašnjak 3. klase, površine 309 m2.

3.    Postupak prodaje provodi Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnovu punomoći gore navedenog vlasnika.

4.    Nekretnina (zemljište) se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno. Kupac će snositi sve troškove u vezi uknjižbe prava svojine na nekretnini koja je predmet ovog javnog poziva, troškove javnobilježničke obrade kupoprodajnog ugovora, platiti porez na promet nepokretnosti i sve druge eventualne poreze, naknade i troškove koji se odnose na ovu nekretninu

 

 

II.  METOD PRODAJE 

 

1.    Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja u skladu sa propisima Republike Crne Gore mogu sticati pravo svojine na nekretnini i koja ispune uslove iz ovog Javnog poziva i Pravila o postupku prodaje stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/21, u daljem tekstu: Pravila) koji su sastavni dio ovog javnog poziva.

2.    Nekretnina iz tačke I ovog Javnog poziva se prodaje u zatečenom stanju, viđeno-kupljeno.

3.    Prodavac ne odgovara za pravne nedostatke predmeta prodaje.

4.    Ponuđač je dužan sam pribaviti sve potrebne saglasnosti nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji kod nadležnih tijela Republike Crne Gore.

 

IIIPOČETNA CIJENA

 

1.    Početna cijena za predmet prodaje iz tačke I. ovog Javnog poziva utvrđena je po tržišnoj vrijednosti nekretnine po Sudskom vještaku i ovlašćenom procjenitelju u iznosu od 43.260,00 EUR.

 

2.    Odlukom o smanjenju početne cijene za nekretninu (zemljište) koja se nalazi u Baošićima, Herceg Novi, R. Crna Gora, broj: 03-15-96/23 od 17.03.2023. godine, smanjena je početna cijena za iznos od 20% i novoutvrđena početna cijena nekretnine iznosi 34.608,00 EUR, što obračunato po srednjem kursu od 1,95583 iznosi 67.687,36 KM.

 

3.    Konačna cijena je jedini kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača.

 

4.    Ukoliko od dva ili više ponuđača pristignu ponude s ponuđenim cijenama u istoj visini, a ponuđači u toku nadmetanja izjave da ostaju pri ponuđenim cijenama, najpovoljniji ponuđač smatrati će se onaj koji je prvi podnio svoju ponudu Agenciji odnosno ona koja je prva zaprimljena u Agenciji. Prilikom zaprimanja ponuda u Agenciji kako onih koje dođu putem davaoca poštanskih usluga tako i onih koje su predane lično, biti će naznačen datum, sat i minuta zaprimanja ponude.

 

5.    Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora u cjelosti snosi kupac.

 

 

IV.  RAZGLEDAVANJE NEKRETNINA

 

1.    Razgledanje nekretnine iz tačke I. ovog Javnog poziva moguće je izvršiti u svako vrijeme.

 

V.   JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

 

1.    Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja najkasnije do zadnjeg dana roka za dostavom ponuda, u zatvorenoj koverti obavezno dostave:

a.    ponudu koja mora sadržavati sve podatke iz kojih nesumnjivo proizlazi da se odnosi na ovaj Javni poziv i nekretninu iz tačke I. ovog Javnog poziva;

b.    dokaz o uplati naknade za učešće (kopiju uplatnice);

c.    dokaz o uplati depozita (kopiju uplatnice) ili original bankarske garancije;

d.    identifikaciju ponuđača (ovjerenu kopiju važeće lične karte ukoliko ponudu dostavlja fizičko lice ili original izvoda iz sudskog ili obrtnog registra ukoliko ponudu dostavlja pravno lice odnosno obrtnik).

 

2.    Naknadu za učešće iz stava 1., tačke b. ponuđač je dužan uplatiti u iznosu od 200,00 KM na blagajni Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH.

 

3.    Depozit je ponuđač dužan uplatiti u iznosu od 3.460,80 EUR ili 6.768,73 KM. Umjesto uplate navedenog iznosa depozita, ponuđač može uz ponudu dostaviti bankarsku garanciju na iznos depozita sa rokom važenja od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, koja je plativa na prvi poziv Agencije.  

 

4.    Depozit u iznosu od 3.460,80 EUR uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH – IBAN: BA 39 1540012000051021 SWIFT : UPBKBA 22 (za uplatu depozita u EUR).

 

5.    Ukoliko ponuđač depozit plaća u KM tada iznos od 6.768,73 KM uplaćuje na račun br. 1540012000051021 kod Intesa Sanpaolo banke dd Sarajevo (za uplatu depozita u KM).

 

6.    Depozit se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje ponude te se dokazi o plaćanju prilažu uz ponudu kako je naprijed opisano.

 

 

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA I OTVARANJE PONUDA

 

1.    Javni poziv je otvoren u periodu od 14.04.2023. godine do 28.04.2023. godine do 14,00 sati i objavljen je na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

2.    Ponuda koja obavezno mora sadržavati sve navedeno u tačci V. ovog Javnog poziva mora se dostaviti poštom ili lično najkasnije do 28.04.2023. godine do 14,00 sati na adresu:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Maršala Tita 7, Sarajevo, II sprat.

            Ponuda se podnosi Agenciji neposredno na protokol Agencije ili preporučeno

           poštom. Ponude predate neposredno ili poslane poštom, nakon isteka roka za

           dostavljanje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se otvarati  

           niti uzimati u obzir, o čemu će ponuđač biti obaviješten. 

 

3.    Javno otvaranje ponuda će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH ul. Maršala Tita 7/II sprat, Sarajevo, dana 08.05.2023. godine u 12,00 sati, uz predočenje ličnog dokumenta i punomoći za punomoćnike.

 

4.    Komisija iz člana 7. Pravila, zajedno sa Izvještajem o provedenom postupku, direktoru / zamjeniku direktora Agencije, dostaviti će listu ponuđača iz koje će biti vidljiv najpovoljniji ponuđač i redoslijed ostalih ponuđača koji će se formirati prema iznosu ponuđene cijene. 

 

5.    Pravila o postupku prodaje stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa preduzeća mogu se preuzeti na web stranici: www.apf.gov.ba ili kod kontakt osobe u Agenciji za privatizaciju u Federaciji BiH: tel. +387-61-608-371 ili i ista su sastavni dio ovoga Javnog poziva te se ista primjenjuju na nadmetanje po ovom Javnom pozivu.

 

VII.      OSTALI USLOVI NADMETANJA

 

1.    Prodavac je ovlašten da u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji  nekretnine  iz pasivnog podbilansa privrednog društva IP „Krivaja“ d.o.o. – u stečaju Zavidovići koja se nalazi u Baošićima, Herceg Novi, odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji i poništi javni poziv. U tom slučaju prodavac ne snosi bilo kakve posljedice, a najpovoljniji ponuđač nije ovlašten prema prodavcu postavljati bilo kakve zahtjeve zbog odustanka od zaključenja ugovora o kupoprodaji. U slučaju poništenja javnog poziva uplaćeni depozit / bankovne garancije i naknada za učešće će se vratiti u roku od 8 dana od dana poništenja javnog poziva.

 

2.    Depozit najpovoljnijeg ponuđača će biti zadržan i taj iznos će biti uračunat u kupoprodajnu cijenu.

 

3.    Najpovoljni ponuđač koji odustane od ponude gubi pravo na povrat depozita.

 

4.    Najpovoljniji ponuđač i direktor/zamjenik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH su dužni u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja predugovora zaključiti kupoprodajni ugovor pred javnim bilježnikom u Republici Crnoj Gori. Rok za potpisivanje navedenog ugovora može biti duži ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprječavaju potpisivanje ugovora. Ukoliko najpovoljniji ponuđač i direktor/zamjenik direktora Agencije ne zaključe kupoprodajni ugovor kako je to naprijed opisano, a zbog razloga koji leže na strani najpovoljnijeg ponuđača, isti gubi pravo na povrat depozita.

 

5.    U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji kako je to opisano u stavu 4., najpovoljnijim ponuđačem smatrati će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu prema listi iz tačke VI., stav 4. ovog Javnog poziva. O navedenom slučaju biti će obaviješten sljedeći najpovoljniji ponuđač te od dana zaključenog predugovora sa tim ponuđačem teče rok za zaključenje ugovora iz stava 4. ove tačke Javnog poziva.

 

6.    U slučaju da ponuđač iz stava 5. odustane od ponude ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji, postupak kako je opisan u stavu 5., uz odgovarajuću primjenu odredbi stava 1. do 5. ove tačke Javnog poziva, se ponavlja u odnosu na sljedećeg najpovoljnijeg ponuđača, itd.

 

7.    Depoziti ostalih učesnika će biti vraćeni beskamatno uplatom na račun  učesnika u roku od 7 dana od dana dostavljanja izvještaja.

 

8.    Podnošenjem ponuda učesnici potvrđuju da su u cijelosti upoznati sa svim uslovima prodaje kao i pravnoj naravi prodaje iz Javnog poziva te stanjem upisa u zemljišnim knjigama i drugim javnim knjigama u Republici Crnoj Gori predmetnih nekretnina.

 

     9.   Sastavni dio ovog Javnog poziva su:


          Pravila o postupku prodaje stvari, prava i obaveza iz pasivniog podbilansa preduzeća


          Predugovor o kupoprodaji