Javni poziv za prodaju državnog kapitala društva ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA metodom tendera

Temeljem članka 11. Zakona o privatizaciji poduzeća ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 27/97, 8/99, 32/00 i 45/00,54/00,61/00,27/02,32/02,28/04,44/04,42/06,4/09) i članka 17. Pravilnika o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji (“Službene novine FBiH”, broj 77/04), Agencija za privatizaciju u KSB/SBK, Travnik, objavljuje

 JAVNI POZIV

za prodaju državnog kapitala društva   ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA

metodom tendera u velikoj privatizaciji

 

 

Predmet tendera: Prodaja državnog kapitala u društvu ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA

INFORMACIJE O DRUŠTVU

1.1.Naziv i pravni status ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA

1.2. Sjedište: Fojnica

1.3   Vrsta djelatnosti: 12.310 Proizvodnja namještaja 

1.4. Broj uposlenih na dan : 30.06. 2007. godine:   125 djelatnika

Broj uposlenih na dan 31.08.2013.godine - 25 (dvadesetpet).

Društvo nije izvršilo usuglašavanje sa Zakonom o gospodarskim društvima

NAPOMENA:

Rješenjem Općinskog suda u Travniku (broj: 051-0-reg-08-000500 od 02.09.2013.godine odbijena je prijava društva podnesena sudu dana 27.06.2008.godine za upis promjene podataka od značaja za pravni promet radi usklađivanja sa Zakonom o gospodarskim društvima. Na navedeno Rješenje uložena je žalba Kantonalnom sudu u Novom Travniku.

 Kratak opis predmeta:

Predmet prodaje je državni kapital u društvu ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA u nominalnom iznosu od 3.581.529,00 KM    što predstavlja 100 %   ukupnog kapitala društva.

Već duže vrijeme poduzeće je neaktivno i ne bavi se temeljnom djelatnošću (proizvodnja namještaja).

ŠIPAD”VRANICA”FOJNICA je jedan od utemeljitelja ŠIPAD”FOJNICA”d.o.o.FOJNICA u kojem ima udio koji čini 46,60% ukupnog kapitala tog poduzeća. Nad ŠIPAD”FOJNICA”d.o.o. FOJNICA provodi se stečajni postupak.

Poduzeće je vršilo prodaju objekata i zemljišta u postupku male privatizacije.

Poduzeće je u vrijeme donošenja Rješenja o odobravanju programa privatizacije i Početne bilance imalo  upisano trajno pravo korištenja zemljišta i pravo raspolaganja na objektima upisanim u k.k. ulošku 610 k.o. Fojnica.

Temeljem Rješenja Općine Fojnica, Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinskopravne poslove o (broj: 07-31-1561/11 od 20.11.2011.godine), izvršene su promjene u k.k. ulošku 610 k.o. Fojnica tako da je brisano pravo raspolaganja objektima koje je bilo upisano u korist poduzeća ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA.

 NAPOMENA:

Općina Fojnica vodi aktivnosti u smislu oduzimanja i trajnog prava korištenja zemljišta, upisanog u korist poduzeća ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA u k.k. ulošku 610 k.o. Fojnica.

Rješenjem Općinskog suda u Kiseljaku (broju: 490 Ip 005758 13 Ip 3 od 31.05. 2013. godine) određena je ovrha na nekretninama koje su upisane u k.k. ulošku 610 k.o. Fojnica. Od strane Agencije za privatizaciju na navedeno rješenje uložen je Prigovor treće osobe Općinskom sudu u Kiseljaku.

Pored napomene u svezi zemljišta i objekata, daje se napomena u svezi broja uposlenih djelatnika: u vrijeme donošenja Rješenja o odobravanju programa privatizacije i početne bilance (07.09. 2007.godine) kojim je odobrena početna bilanca poduzeća ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA sa stanjem na dan 30.06.2007.godine, u poduzeću su se kao uposleni vodili 125 djelatnika, a neposredno prije objave ovog javnog poziva, nakon sravnjavanja stanja Liste osiguranih osoba za obveznika ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA i podataka kojima raspolažu Kantonalni porezni ured u Novom Travniku i Zavod za MIO/PIO, ustanovljeno je da se na Listi osiguranih osoba za obveznika ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA vodi 25 djelatnika dok za ostale djelatnike u evidenciji poduzeća nema podataka o tome da li je i na koji način prestao radni odnos.

Prodaja predmeta će se vršiti metodom tendera u velikoj privatizaciji.

Ostvarena kupoprodajna cijena plaća se isključivo u novcu.

 Struktura kapitala društva na dan 30. 06. 2007. godine

Oblik

Iznos (KM)

Procenat %

Državni 

3.581.529,00

100%

Privatni

 

 

Ukupno

3.581.529,00

100%

Bilanca uspjeha za 2010, 2011 i 2012. godinu

Bilansna pozicija

31.12.2010. godine

31.12.2011. godine

31.12.2012. godine

Prihodi (KM)

0,00

0,00

3.747,00

(otpis obveza)

Rashodi (KM)

44.729,00

45,691,00

35.081,00

Dobitak (KM)

-

-

-

Gubitak (KM)

44.729,00

45.691,00

31.334,00

NAPOMENA: Prema financijskim izvješćima koje je poduzeće dostavilo Agenciji za privatizaciju KSB/SBK (Bilanca stanja, Bilanca uspjeha) kapital na dan 31.12.2012.godine iznosi 3.310.026,00 KM. 

UVJETI PRODAJE:

1.      Zadržavanje 25 uposlenih djelatnika najmanje tri (3) godine od dana potpisivanja ugovora i zadržavanje u radnom odnosu svih djelatnika za koje se eventualno naknadno utvrdi da im nije prestao radni odnos u ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA, odnosno djelatnika za koje se eventualno utvrdi da su ostvarili to pravo temeljem članka 143. Zakona o radu, te upošljavanje novih djelatnika,

2.      Investiranje (nova ulaganja) prema poslovnom planu u minimalnom ukupnom iznosu od 900.000,00 KM, u naredne tri (3) godine od čega : 

-          u građevine minimalno – 200.000,00 KM

-          u opremu minimalno    - 200.000,00 KM

-          u obrtna sredstva min - 500.000,00 KM

3.      Cijena

 

VREDNOVANJE PONUDA

Vrednovanje svih kvalificiranih ponuda bit će obavljeno po sljedećim kriterijima:

  1. Kriterij za vrednovanje upošljavanja

-          Preuzimanje postojećih 25 djelatnika na period od najmanje tri godine od potpisivanja ugovora o kupoprodaji predmeta tendera i zadržavanje u radnom odnosu svih djelatnika za koje se eventualno naknadno utvrdi da im nije prestao radni odnos u ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA, odnosno djelatnika za koje se eventualno utvrdi da su ostvarili to pravo temeljem članka 143. Zakona o radu,  (ponuda kojom nije ispunjen ovaj uvjet neće biti dalje vrednovana),

-          Po ovom kriteriju vrednovaće se planirani broj novouposlenih djelatnika na period od najmanje tri godine od dana potpisivanja ugovora o radu, a prema Poslovnom planu koji je sastavni dio ponude,

  1. Kriterij za vrednovanje investicija (nova ulaganja)

-          Poslovni plan za investicije treba biti utemeljen na planu investicija u građevine, opremu, obrtna sredstva i upošljavanje sa očekivanim ekonomskim efektima i planom servisiranja obveza društva,

  1. Kriterij cijene

-          početna cijena predmeta prodaje je 3.581.529,00 KM,

-          ukupna ponuđena cijena plaća se u novcu (gotovinom),

-          uplaćeni depozit je sastavni dio kupoprodajne cijene.

Maksimalan broj bodova po svim navedenim kriterijima ukupno je 1000 bodova.

  1. po kriteriju za vrednovanje upošljavanja 350 bodova,
  2. po kriterij za vrednovanje investicija (nova ulaganja) 300 bodova,
  3. po kriteriju cijene 350 bodova.

Vrednovanje ponuda bit će obavljeno po sljedećoj metodologiji: za svaki kriterij, sve će ponude biti vrednovane u odnosu na maksimalan broj bodova utvrđen za pojedini kriterij odnosno u odnosu na najbolje ocjenjenu ponudu.

Detaljnije obrazloženje načina bodovanja po kriterijima tendera sadržano je u Pravilima tendera koja se mogu dobiti u Agenciji za privatizaciju KSB/SBK, a ista su objavljena na internet stranici WWW:apf.com.ba.“

 

 

TROŠKOVI I DEPOZIT

Ponuđač je dužan:

- uplatiti naknadu za sudjelovanje na tenderu, bez prava povrata, u iznosu od 2.000,00 KM

- uplatiti depozit u iznosu od 100.000,00 KM ili položiti neopozivu bankovnu garanciju u iznosu od 100.000,00 KM (u originalu) naplativu na prvi zahtjev Agencije za privatizaciju u KSB/SBK.

 OPĆI UVJETI TENDERA

Informacije u svezi sa predmetom prodaje

Zainteresirani ponuđači mogu u Agenciji dobiti na uvid temeljne dokumente (početnu bilancu stanja, program privatizacije). Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj ovih dokumenata, izvan njene zakonske odgovornosti. Zainteresirani ponuđač može nakon što potpiše izjavu o povjerljivosti podataka, na temelju pisanog odobrenja Agencije obaviti posjet i pregledati predmet tendera na licu mjesta. Agencija će izdati pisanu dozvolu za posjetu, na temelju koje će direktor poduzeća čiji se kapital prodaje osigurati pružanje dodatnih informacija.Sa procedurom provođenja tendera zainteresirani ponuđači mogu se upoznati u Agenciji za privatizaciju KSB/SBK, gdje mogu dobiti pravila tendera, kratak profil poduzeća, obrazac ponude.

Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće, fizičke i pravne osobe, osim pravnih osoba koje su i same predmet privatizacije.

Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pisanu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije odnosno da :

1.      Nema neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period ( za fizičke i pravne osobe).

2.      Da nije pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je poslovalo sa poduzećima koja su brisana iz sudskog registra suglasno članku.52. a točka 3. Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (za fizičke i pravne osobe).

3.      Da nije većinski vlasnik poduzeća iz točke 1.i 2. (za fizičke i pravne osobe).

4.      Da nije u većinskom vlasništvu poduzeća iz točke 1. i 2. ( za pravne osobe).

Potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije,sudionik na tenderu je dužan dostaviti najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Podnošenje ponuda

Ponuda sa poslovnim planom za trogodišnji period utemeljena na planu investicija i zapošljavanja sa očekivanim ekonomskim efektima i planom servisiranja obveza društva podnosi se u zapečaćenoj kuverti uz naznaku “Agencija za privatizaciju u KSB/SBK, u Travniku, ul. Bosanska br.12 (Ponuda po javnom pozivu – ŠIPAD“VRANICA” FOJNICA).

Na kuvetri se ne navodi ime ponuđača.

Ponude se podnose do 04.11. 2013.godine do 1600sati. Ponude dostavljene poštom smatraće se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u skladu sa krajnjim rokom za podnošenje ponuda.

Ponuda se podnosi na službenim jezicima koji su u uporabi u Federaciji Bosne i Hercegovine ili na engleskom i njemačkom jeziku.

Ponuda mora biti sačinjena u KM.

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti:

-          dokaz o uplati naknade za sudjelovanje (2.000,00 KM),

-          dokaz o uplati depozita ili originalnu bankovnu garanciju.

Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK broj: 3380002211969060, koji se vodi kod UNICREDIT bank.

Povrat depozita, neće se izvršiti u slučaju da pobjednik tendera odbije da zaključi kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom.

Naknada za sudjelovanje na tenderu se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u KSB/SBK   broj: 3386702218853397, koji se vodi kod UNICREDIT bank.

Garancija izdana na ime depozita mora biti bezuvjetna, neopoziva i plativa na prvi poziv agencije i mora imati rok važenja najmanje 180 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda.

Povrat depozita, odnosno garancije, neće se izvršiti u slučaju da pobjednik tendera odbije da zaključi kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom.

Bankovne troškove konverzije snosi ponuđač.

Ponuđač može odustati od sudjelovanja na tenderu najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, o čemu je obvezan informirati Agenciju u pisanoj formi.

Utvrđivanje formalne ispravnosti, vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Ponuđači će biti obavješteni o formalno-pravnoj ispravnosti ponuda u roku od tri (3) dana od dana utvrđivanja ispravnosti istih.

Vrednovanje i rangiranje formalno-pravno ispravnih ponuda će se izvršiti u skladu sa kriterijima navedenim u javnom pozivu, a prema Pravilniku o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji ("Sl. novine Federacije BiH", broj: 77/04), a izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti u rokovima utvrđenim u navedenom Pravilniku.

Prodavatelj: Agencija za privatizaciju u KSB/SBK, ul. Bosanska br.12 Travnik

E-mail:            agencijasbk@bih.net.ba

tel. ++ 387 30 511-807, fax. ++ 387 30 511-863

Kontakt osoba: Željko Radoš, direktor

Tender će biti objavljen u:

·        Dnevni avaz - Sarajevo, F BiH

·        INTERNET -www.apf.com.ba