Obavijest o produženju roka za podnošenje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf
Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JPVETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf (u postupku male privatizacije) i o izmjeni u Javnom pozivu 561

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 561 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen dana 16.09.2013.godine u Dnevnom listu i 04.10.2013.godine (produženje roka) i 15.10.2013.godine (produženje roka), produžava se do 08.11. 2013.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 15.11.2013.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

U Javnom pozivu broj: 561 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Donji Vakuf metodom tendera u maloj privatizaciji vrši se izmjena u 32.(tridesetdrugom) redu u dijelu Kriteriji za vrednovanje ponuda, tako da ista glasi :

 “Cijena : najmanje 60 %  početne cijene”

NAPOMENA: Ponuda sa cijenom ponuđenom manje od  60 %  početne cijene neće se vrednovati.