Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno
Temeljem članka 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Sl.novine F BiH",broj: 28/05-pročišćeni tekst, 53/07 ,76/09), Agencija za privatizaciju   KSB/SBK, o b j a v lj u j e


JAVNI POZIV  

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno

(u postupku male privatizacije)

 

BROJ 562.

NAZIV PREDMETA: JP ”VETERINARSKA STANICA” Bugojno -poduzeće u cjelosti

Šifra predmeta: 060100052

Prodavatelj: Agencija za privatizaciju KSB/SBK TRAVNIK

Lokacija predmeta: Bugojno, Ul.Mahmuta Bušatlije I/70,  

Kontakt osoba u poduzeću: Ajdin Bašić tel:061/240-604

Početna cijena: 50.285,00 KM Depozit: 5.028,50 KM Naknada za sudjelovanje:50,30 KM

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda:  07.01.2014.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

KRATAK OPIS PREDMETA: Prodaja državnog kapitala u poduzeću JP “VETERINARSKA STANICA” Bugojno , u nominalnom iznosu od 50.285,00 KM (100 % državni kapital).

Temeljna djelatnost je veterinarska djelatnost.

 JP “Veterinarska stanica” Bugojno   upisano je u sudski registar  Općinskog suda u Travniku, broj 1-1279.

Napomena: JP “VETERINARSKA STANICA”Bugojno je u posjedu nekretnina na k.p.240/4 (luka, oranica površine 1080 m2) upisane u ZK uložak 1945 KO SP Bugojno sa uknjiženim pravom korištenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu sa 1/1 i na k.p. 947 (kuća i zgrada površine 167 m2) i  ( dvorište površine 1363m2), upisanih u posjedovni list 1061/01 KO Bugojno.

Sjedište poduzeća je u Bugojno, Ul.Mahmuta Bušatlije I/70,

Metod prodaje :javno prikupljanje ponuda-tender u maloj privatizaciji.

.

Način plaćanja:

Plaćanje postignute kupoprodajne cijene će se izvršiti u cijelosti u gotovini.

UVJETI PRODAJE : Trajno zadržavanje veterinarske djelatnosti od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

1.Zadržavanje postojećih 8 (osam) uposlenih djelatnika u radnom odnosu

   najmanje 5 (pet) godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji             do 300   bodova ili 30 %

2. Investicije u razvoj veterinarske djelatnosti u tijeku tri godine

    po   potpisivanju ugovora o kupoprodaji u ukupnom iznosu   od 20.000,00 KM

   (rekonstrukciju objekata i nabavku opreme- u prvoj god. 6.000,00 KM

   u drugoj god. 7.000,00 KM i u trećoj god.7.000,00 KM)                               do   200 bodova ili 20 %

3. Cijena                                                                                                             do    300 bodova ili 30 %

    NAPOMENA:Ponuda  ispod početne cijene neće se razmatrati.

4. Poslovna reputacija                                                                                           do    200 bodova ili 20 %

      

                        UKUPNO:                                                                                   1000     bodova   ili 100 %

1.       Pojedinačne ponude za predmet iz javnog poziva  podnose se najkasnije do 27.12.2013. godine, do 16 sati,  neposredno ili preporučeno poštom na adresu Agencija za privatizaciju KSB/SBK, Travnik, Bosanska 12.

Ponude se podnose u zapečaćenoj kuverti na kojoj je na prednjoj strani naznaka : “Ponuda po javnom pozivu broj: 562” sa naznakom šifre predmeta prodaje, a na poleđini naznačena šifra podnositelja ponude (bez navođenja imena podnositelja ponude). Uz kuvertu s ponudom, podnositelj ponude je dužan priložiti posebne dvije zapečaćene kuverte, od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga sadrži dokaze o uplati depozita i naknade za sudjelovanje na tenderu.

 Uz ponudu, podnositelj ponude je dužan dostaviti određene isprave i dokumente kao dokaz o stečenoj                  reputaciji u obavljanju veterinarske djelatnosti.

      U ponudi je potrebno ulaganja precizirati po rokovima i namjeni (struktura i dinamika ulaganja po godinama) s tim da se cjelokupna ulaganja moraju odnositi na razvoj veterinarske djelatnosti.

       Nepotpune i neblagovremene ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom neće biti razmatrane.

2.       Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće, fizičke i pravne osobe, osim pravnih osoba koje su i same predmet privatizacije.

Fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u postupku privatizacije uz ponudu moraju da prilože ovjerenu od strane nadležnog organa pisanu izjavu, pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije odnosno da :

1.       Nema neizmirenih obveza po osnovu javnih prihoda za prethodni izvještajni period ( za fizičke i pravne osobe).

2.       Da nije pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno da je poslovalo sa poduzećima koja su brisana iz sudskog registra suglasno članku.52. a točka 3. Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar (za fizičke i pravne osobe).

3.       Da nije većinski vlasnik poduzeća iz točke 1.i 2. (za fizičke i pravne osobe).

4.       Da nije u većinskom vlasništvu poduzeća iz točke 1. i 2. ( za pravne osobe).

       Potvrdu od nadležnog organa kojom se potvrđuje da nema smetnji u smislu odredaba članka 12. st. 2. alineja 2,3,4 i 5 Zakona o privatizaciji poduzeća da sudjeluju u postupku privatizacije,sudionik na tenderu je dužan dostaviti najkasnije do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

5. . Depozit se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju KSB/SBK, broj 3380002211969060 kod UNI CREDIT     BANK FILIJALA TRAVNIK

6. Naknada za sudjelovanje se uplaćuje na račun Agencije za privatizaciju u KSB/SBK broj 3386702218853397 kod UNI CREDIT BANK FILIJALA TRAVNIK.

3.       Dokaz o uplaćenom depozitu i naknade za sudjelovanje ponuđač dostavlja u posebnoj kuverti na način definiran u točki 1. ovog Javnog poziva,

4.       Nakon podnošenja ponude podnositelj ima pravo dopuniti ponudu sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda na način utvrđen Pravilnikom.

5.       Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će se vršiti prema kriterijima iz javnog poziva, sukladno Pravilniku o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (Službene novine Federacije BiH br.28/05 – pročišćen tekst Sl.novine F BiH br. 53/07 i 76/09) .

6.       Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Agenciji za privatizaciju KSB/SBK osobno ili na telefon: 030/ 511-807, 511-809.

Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju : Miroslava Šafradin, tel:030/511-759