Obavijest o produženju roka za podnošenje ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno
Agencija za privatizaciju KSB/SBK objavljuje:

O B A V I J E S T

o produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JP „VETERINARSKA STANICA“ Bugojno                
(u postupku male privatizacije) 

 

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 562 za prodaju državnog kapitala društva JP„VETERINARSKA STANICA“ Bugojno metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen dana 13.12.2013.godine u Dnevnom listu i 07.02.2014.godine (produženje roka), produžava se do 07.04.2014.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 11.04.2014.godine sa početkom u 11:00 sati u    Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.

U dijelu “Kriteriji za vrednovanje ponuda”, u točki 3. “Cijena”,Napomena se mijenja i glasi:”Ponuda ispod 70 % cijene neće se razmatrati”.