Obavijest o izmjeni JP 564 i produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“d.o.o.Novi Travnik

Agencija za privatizaciju KSB/SBK Travnik temeljem Zaključaka Upravnog odbora Agencije za privatizaciju broj: 04-19-69/15 od 20.03.2015.godine i broj:04-19-115/15 od 20.05.2015,godine o b j a v lj u j e

 

O B A V I J E S T

 o izmjeni JP 564 i produženju roka za podnošenje ponuda za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju državnog kapitala u JUP „VETERINARSKA STANICA“d.o.o.Novi Travnik   (u postupku male privatizacije) 

 

U dijelu “UVJETI PRODAJE” riječi: “ u trenutno registriranom sjedištu poduzeća “ brišu se.

U dijelu “KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA”:

 točka 1. mijenja se i glasi:

“1.Zadržavanje 3(tri) postojeća uposlena djelatnika u radnom odnosu najmanje 3 (tri) godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji    do 300 bodova    ili   30 %”.

Napomena iz točke 3. Mijenja se i glasi:” NAPOMENA: Ponude sa ponuđenom cijenom ispod 100.000,00 KM neće se razmatrati”.

Rok za podnošenje ponuda po Javnom pozivu broj: 564 za prodaju državnog kapitala društva JUP„VETERINARSKA STANICA“d.o.o. Novi Travnik metodom tendera u maloj privatizaciji koji je objavljen dana 16.04.2015.godine i 23.05.2015.godine (produženje roka) u Dnevnom listu , produžava se do 15 .06. 2015.godine do 16 sati.

Vrijeme i mjesto objavljivanja ponuda: 22.06.2015.godine sa početkom u 11:00 sati u Agenciji za privatizaciju KSB/SBK,Travnik, Bosanska 12.