Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju 33 848 dionica društva „Riba-Neretva“ d.d. Konjic

Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/99, 36/00, 45/00, 54/00, 61/01,27/02, 32/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) i članova 51. i 52., a u vezi sa članom 43. stav 1. tačka 3. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 28/05, 53/07 i 76/09), Agencija za privatizaciju Hercegovačko-Neretvanskog Kantona, objavljuje

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za prodaju sljedećeg predmeta

BROJ: 82

Naziv predmeta: 33 848 dionica društva „Riba-Neretva“ d.d. Konjic, nominalnog iznosa 12.50 KM, što predstavlja 66,9992 % registrovanog, osnovnog  kapitala Društva.         

Šifra predmeta:  070400022

Sjedište predmeta: Konjic, Civilnih žrtava rata bb,

Prodavac: Agencija za privatizaciju u HNK

Početna cijena: 423.100,00 KM

Depozit: 42.310,00 KM

Naknada za učešće: 423,10 KM

KRATAK OPIS PREDMETA:

Preduzeće se bavi proizvodnjom i prodajom slatkovodne ribe i zapošljava jedanaest (11) radnika.

Nekretnine: k.č.132, 139, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 157, 140/5, (Z.K. uložak br.155)  sa pravom raspolaganja privredno društvo „Riba-Neretva“ d.d. Konjic. 33,0008% dionica je u vlasništvu malih dioničara. Dio nekretnina se nalazi u fazi uknjižbe u vlasništvo društva. Uknjižba jednog od objekata (multifunkcijski objekat) predstavlja uslov za dobijanje izvozne dozvole. Zadnje dvije godine, društvo je poslovalo sa gubitkom. U toku je više sudskih postupaka koji se vode protiv društva  i u korist društva.

Podaci iz bilanca uspjeha društva:

R/B

Opis

31.12.2012.god.

31.12.2013.god.

1.

Ukupni prihodi

789.796,00

206.892,00

2.

Ukupni rashodi

865.685,00

409.612,00

3.

Dobit

-

-

4.

Gubitak

75.889,00

202.720,00

5.

Kratkoročne obaveze

304.058,00

507.312,00

6.

Dugoročne obaveze

162.591,00

75.000,00


 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

Red.br.


OPIS

% učešća

Broj bodova

1.

Ulaganje u Društvo u periodu od tri (3) godine

30 %

300

2.

Zadržavanje jedanaest (11) zaposlenih radnika i novo zapošljavanje u periodu od tri (3) godine

25 %

250

3.

Zadržavanje djelatnosti u roku od tri (3) godine

10 %

100

4.

Cijena

35 %

350

UKUPNO

100 %

1000Napomena:

1.Kupac dionica (državnog kapitala) je obavezan zadržati sadašnju djelatnost preduzeća, kao osnovnu, najmanje 3 (tri) godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

2.Pred Ustavnim sudom vodi se apelacioni postupak, po apelaciji bivšeg vlasnika.

Za predmet iz Javnog poziva broj 82, kupac je obavezan platiti ugovorenu cijenu u gotovini.

Ponuđena cijena ne može biti niža od početne cijene.

Kupac je obavezan obezbjediti bankarsku garanciju prvorazredne banke, na iznos od 10% ukupnih  investicija – ulaganja, što će se regulisati kupoprodajnim ugovorom. Bankarska garancija mora da sadrži  klauzule beuzuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv.

Javno objavljivanje pet najbolje rangiranih ponuda će se održati u prostorijama Agencije za privatizaciju HNK, na adresi Kralja Zvonimira br 4, dana 21.05.2014. godine u 11-00 sati.

 1. Pojedinačne ponude za predmet iz Javnog poziva br. 82 dostaviti najkasnije do  15.05.2014. godine, do  1600 sati, lično ili preporučenom poštom Kantonalnoj agenciji za privatizaciju, ul. Kralja Zvonimira br. 4 u Mostaru.
 2. Ponuda se dostavlja u zapečaćenoj koverti s naznakom šifre podnosioca ponude. Uz kovertu s ponudom obavezno je priložiti posebne dvije zapečaćene koverte od kojih jedna sadrži šifru i podatke o identitetu podnositelja ponude, a druga dokaze o uplati depozita i naknade za učešće na tenderu.
 3. U ponudi je potrebno ulaganja precizirati po rokovima i namjeni a moraju se isključivo odnosit na razvoj i unaprjeđenje proizvodnje i prodaje slatkovodne ribe i mlađi.
 4. Depozit za učešće na tenderu uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju HNK br. 1604607500015643 kod Vakufske banke Banka d.d. Sarajevo, Filijala Mostar, a naknada za učešće na tenderu na račun br. 1604607500005749 kod Vakufske banka d.d. Sarajevo, Filijala Mostar, u gore navedenim iznosima, do isteka roka za podnošenje ponuda.
 5. Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna i fizička lica ukoliko nemaju ograničenja iz člana 12. Zakona o privatizaciji preduzeća. Uz ponudu ponuđači su dužni priložiti: potvrdu nadležme ispostave Porezne uprave da nemaju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda za predhodno ivještajno razdoblje, te ovjerenu Izjavu da nisu pravosnažno osuđivani radi poslovanja sa preduzećima brisanim iz sudskog registra, jer su registrovana na osnovu lažnih dokumenata ili lažnih informacija i s preduzećima koja su se bavila organizovanim kriminalom ili sa fizičkim ili pravnim licima koja su većinski vlasnici takvih preduzeća. (Obrazac izjave se može preuzeti u Agenciji za privatizaciju). 
 6. Svi potencijalni kupci mogu dobiti potrebne podatke o Društvu u Agenciji i u Upravi društva, a mogu izvršiti i vlastitu provjeru sadašnjeg stanja društva uz prethodno potpisanu izjavu o povjerljivosti (ista se može dobiti u Agenciji).
 7. Ponuđači mogu izvršiti vlastitu provjeru stanja u Društvu, te dostaviti ponude zasnovane  na vlastitom nezavisnom istraživanju i nalazima, ne oslanjajući se isključivo na informacije dobivene od Agencije.
 8. Rangiranje i izbor najpovoljnije ponude vršit će se prema kriterijima navedenim u tabeli, a u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća.
 9. Nakon podnošenja ponude, sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda, podnosilac ima pravo dopuniti ponudu, u obliku i na način utvrđen za podnošenje ponuda, a propisan Pravilnikom.
 10. Javni poziv objavit će se na web stranicama Agencije za privatizaciju u Federaciji i Kantonalne agencije za privatizaciju.
 11. Za sve dodatne informacije obratiti se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju na telefone br. 036/327-275 i 327-276,

Kontakt osoba u Agenciji za privatizaciju u HNK-a:  Šantić Ibro.