Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda na tenderu za prodaju predmeta: Poslovni prostor i stambeno poslovni prostor u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Albaharijeva 3, k.č.br. 5292/2 k.o. Trešnjevka
Na osnovu člana 2. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09); člana 2. tačka 1, člana 20. Zakona o početnom bilansu preduzeća i banaka („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09); člana 51. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" br. 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-4346-20/13 od 27.02.2013. godine, Zaključka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo br. 21-01-19-11/14 od 30.01.2014. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-2800-4/14 od 07.02.2014. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, objavljuje 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda na tenderu za prodaju predmeta: Poslovni prostor i stambeno poslovni prostor u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Albaharijeva 3, k.č.br. 5292/2 k.o. Trešnjevka

 

TENDER BROJ: 728

Naziv predmeta:         Poslovni prostor u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Albaharijeva 3, k.č.br. 5292/2

Prodavac:                     Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, u ime i za račun Kantona Sarajevo i           

                                        GP „Bosna“ d.d. Sarajevo.

Prostor se sastoji od tri (3) odvojena dijela:

Redni broj

Šifra

Površina

%

Početna cijena (KM)    

Depozit       (KM)

Naknada    (KM)

1.

090600003/1

28,67 m2

13,6 %

55.906,00

5.590,00

200,00

2.

090600003/2

41,88 m2

19,8 %

81.666,00

8.166,00

200,00

3.

090600003/3

 140,95 m2

66,6%

274.852,00

27.485,00

275,00

 

Ukupno

211,50 m2

100%

412.425,00

41.242,00

412,00

Predmet prodaje može se prodati kao cjelina, ali može biti prodat i u dijelovima kako je navedeno u tabeli. 

Ponude ispod početne cijene neće biti razmatrane niti vrednovane. Ponuda s najvećim iznosom po osnovu cijene proglasit će se pobjedničkom. Pregled predmeta prodaje može se dogovoriti s predsjednikom Komisije na tel: 033/56 00 36 ili direktorom Agencije na tel: 033/56 00 31, a uvid u dokumentaciju može se izvršiti u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo u toku trajanja javnog poziva, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Nakon pribavljanja saglasnosti na namjeravanu prodaju od ministra pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske na osnovu čl. 2. Uredbe o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini (NN. Br. 46/2000) s pobjednikom tendera zaključit će se kupoprodajni ugovor, a plaćanje predmeta prodaje je u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora.

Ukoliko kupac nije državljanin Republike Hrvatske, nakon potpisivanja ugovora dužan je isti s pratećom dokumentacijom poslati Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske kako bi pribavio saglasnost na kupnju i riješio pitanje uknjižbe. U skladu s važećim propisima Republike Hrvatske, kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina u iznosu 5% od vrijednosti nekretnine.

PRAVILA TENDERA:

1. Pojedinačne šifrovane ponude (bez otkrivanja identiteta ponuđača) za predmet prodaje dostaviti osobno najkasnije do 24.03.2014.godine, do 15:00 sati, osobno ili poslati preporučenom poštom Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo, ul. Hamida Dizdara br.1. Sarajevo. Sadržaj i način podnošenja ponude definirani su Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduzeća (“Službene novine FBiH”, br. 28/05 – prečišćeni tekst 53/07 i 76/09) ) - u daljnjem tekstu: Pravilnik.

Nepotpune i neblagovremene ponude kao i ponude podnesene na način drugačiji od propisanog Pravilnikom, neće biti razmatrane, vrednovane niti rangirane.

2. Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09).

3. Depozit za učešće na tenderu u pojedinačnom ili ukupnom iznosu od 41.242,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: Depoziti, aukcije i tenderi, broj: 1601110000009525 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač). Ponuđač može, umjesto depozita, dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa rokom važenja najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

Ukoliko prvorangirani ponuđač ne ispuni obavezu iz stava 2. člana 66. ili člana 68. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine FBiH”, br. 28/05 – Prečišćeni tekst, 53/07 i 76/09), smatrat će se da je odustao od kupovine predmeta tendera u kom slučaju kupac nema pravo na povrat depozita koji zadržava Agencija, što je u skladu sa članom 70. naprijed navedenog Pravilnika.

4. Naknadu za učešće na tenderu u pojedinačnom ili ukupnom iznosu od 412,00 KM ponuđač je dužan uplatiti na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1601110000008846 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podnošenje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vrše se kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, na račun Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: (IBAN)BA391601120000050798 (bankarske troškove konverzije snosi ponuđač).

5. Ponuđač je obavezan u većoj šifrovanoj koverti s oznakom “Ponuda” dostaviti tri (3) manje šifrovane koverte i to:

5.1.Kovertu s oznakom “Ponuda” koja sadrži šifrovanu ponudu (bez otkrivanja identiteta ponuđača);

5.2. Kovertu sa šifrom i oznakom “Dokazi o uplati” koja treba da sadrži uplatnicu o uplaćenom depozitu (ili garanciju) i uplatnicu naknade za učešće;

5.3. Kovertu sa šifrom i naznakom “Identitet ponuđača”, koja sadrži:

-              za pravne osobe, ovjerenu kopiju sudskog Rješenja o registraciji, a za fizičke osobe ovjerenu kopiju osobne iskaznice,

-              u slučaju da je ponuđač više od jedne osobe obavezno se dostavlja potpisan i ovjeren Ugovor o ortakluku sa utvrđenim omjerom učešća ortaka u kupovini,

6. Utvrđivanje formalne ispravnosti ponuda, rangiranje i izbor najpovoljnije ponude će vršiti Komisija Agencije prema kriterijima navedenim u Javnom pozivu, u skladu s Pravilnikom o prodaji i Zakonom. 

7. Nakon podnošenja ponude, sve do isteka roka utvrđenog za podnošenje ponuda, podnosilac ima pravo dopuniti ponudu, u obliku i na način utvrđen za podnošenje ponuda, a propisan Pravilnikom o prodaji.

8. Za svu regulativu koja nije istaknuta u Javnom pozivu i ostaloj pratećoj dokumentaciji tendera primjenjuje se Zakon o privatizaciji preduzeća, Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća i drugi zakonski i podzakonski akti koji regulišu ovu materiju.

9. Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, način podnošenja ponuda, pregled predmetaprodaje i postupak privatizacije, obratiti se Agenciji u Sarajevu, kontakt osoba: Sead Kamarašević – direktor, telefon: 033/56 00 31 ili Nazmija Pipić – predsjednik Komisije, telefon: 033/56 00 36.

WEB:www.kapsa.ba

e-mail:kapsa@bih.net.ba