Javni poziv Za dostavljanje ponuda- za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog osposobljavanja i usavršavanja

JAVNI POZIV

Za dostavljanje ponuda- za pružanje obrazovnih usluga i usluga stručnog osposobljavanja  i usavršavanja

 

 

Na osnovu člana 8. stav 1 Anex II Dio B, člana 18. stav 1, člana 87. stav (1) b.), člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, direktor Agencije je donio

 

POZIVAMO VAS

 

Da dostavite ponudu usluga obrazovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja  u 2019.godini za potrebe Agencije za privatizaciju FBiH

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA:

Agencija za privatizaciju FBiH

 

VRSTA POSTUPKA NABAVKE:

Postupak nabavke na koji se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj:39/14) i u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) u daljem tekstu: Pravilnik).

 

OPIS PREDMETA NABAVKE:

Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja za 2019.godinu. u skladu sa potrebama Agencije za privatizaciju FBiH

 

KRITERIJUM ZA IZBOR PONUDE:

Ugovorni organ će izbor između dostavljenih ponuda, vršiti na osnovu svojih potreba, u skladu sa prirodom i svrhom konkretne usluge, cjeneći specifičnost i kvalitet ponude. Račun ili faktura smatrat će se zaključenim ugovorom, u slučaju da vrijenost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor, a koji je definisam u Pravilniku o direktnom sporazumu ( „Službeni glasnik BIH“, broj 90/14)

 

PERIOD VAŽENJA PONUDE:

Do 31.12.2019.

 

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:Ponude se mogu dostaviti lično na adresu ugovornog organa, putem fax-a, pošte ili e-maila. Ponudom se smatra svaki dokument iz kojeg se vide pojedinačne cijene i PDV. Ponudom za pružanje usluga stručnog usavršavanja smatra se štampani letak ili poziv za seminar ili slično usavršavanje, dostavljen na jedan od prethodno navedenih načina.

Ovaj poziv se objavljuje na web stranici ugovornog organa.

 

ADRESA NA KOJU SE PONUDA DOSTAVLJA:

Agencija za privatizaciju FBiH

Maršala Tita 7

71000 Sarajevo

Fax:033/586-234

E-mail: apfbih@bih.net.ba

 

ZAKLJUČENJE UGOVORA:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, po potrebi, u periodu do 31.12.2019.

Račun ili faktura će se smatrati zaključenim ugovorom, u slučaju da vrijednost usluge ne prelazi iznos za koji se ne treba zaključivati ugovor a koji je definisan u Pravilniku o direktnom sporazumu.

 

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA:

31.12.2019.