IZVJEŠĆE O KONTROLI IZVRŠENJA OBVEZA IZ KUPOPRODAJNIH UGOVORA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BIH SA STANJEM NA DAN 31.12.2012. GODINE