DOPUNU REGISTRA PREDMETA PRODAJE U POSTUPKU MALE PRIVATIZACIJE IP „KRIVAJA“ D.D. ZAVIDOVIĆI