33. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FBiH

(Sarajevo, 8.7.2016. godine) Usvojen je Izvještaj o aktivnostima Agencije za maj/juni 2016. godine i  izmijenjena dva pravilnika.

Usvojen je Pravilnik o  izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prodaje državnog kapitala na berzi. Jedna od bitnih izmjena je da nadležna agencija za privatizaciju poziv za dostavu ponuda za predmetnu prodaju, upućuje svim profesionalnim posrednicima koji su članovi Sarajevske berze-burze. Do sada se birao jedan od tri člana berze koji su ostvarili najveći promet u predhodna tri mjeseca a prema zvaničnim podacima Berze. Osnov za odabir posrednika  je najniža cijena posredničkih usluga za predmetnu prodaju koju profesionalni posrednici dostavljaju po pozivu Agencija u  zatvorenim kovertama.

Na sjednici je  razgovarano i  o  Pravilniku o izmjenama Pravilnika o plaćama i naknadama radnika APF-a. Riječ je o usaglašavanju dokumenta sa Uredbom Vlade Federacije BiH.