OBAVJEŠETENJE DEVIZNIM ŠTEDIŠAMA

Zahtjeve za izdavanje potvrda i izvod JRG možete predati lično ili putem pošte:

Agencija za privatizaciju FBiH

Ul.M.Tita br.7

71 000 Sarajevo 


Rad sa strankama od 9:00-11:00h

U zahtjevu navesti ime i prezime podnosioca zahtjeva, JMBG, adresu i kontakt telefon. Ukoliko se radi o nasljeđenoj deviznoj štednji, priložiti i riješenje o nasljeđivanju.

Primjer zahtjeva za izdavanje potvrde o stanju stare devizne štednje na JRG.


Dodatne informacije možete dobiti na sledeće brojeve:

+387 33 586 247

+387 33 586 248