OBAVIJEST JEDINSTVENI RAČUNI GRAĐANA
Ukazom o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije, potraživanja s jedinstvenih računa građana, građani mogu koristiti u procesu privatizacije za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo do 30. juna 2025. godine, u visini od 100% od ukupne cijene.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  nastavlja obavljati poslove vezane za utvrđivanje i realizaciju potraživanja građana u postupku privatizacije, potraživanja s jedinstvenih računa građana. Poslovi se odnose na otvaranje Jedinstvenih računa građana, transakcije (prenos) potraživanja sa jednog na drugi JRG, realizaciju rješenja o nasljeđivanju u kojima su predmet ostavine sredstva sa JRG, otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo, izdavanje Izvoda sa Jedinstvenih računa građana, izdavanje potvrda vezanih za JRG i ostale poslove iz svoje nadležnosti, koji se odnose na utvrđivanje i potraživanja građana u postupku privatizacije.

Uputstvom o visini naknade po osnovu prometa potraživanja na jedinstvenom računu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 36/24) koje je donijelo Federalno ministarstvo finasija, utvrđena je visina naknade po osnovu prometa potraživanja građana po svim osnovama na jedinstvenom računu građana. Imalac Jedinstvenog računa građana kod Agencije plaća naknadu za poslove i usluge koje će u njegovo ime i za njegov račun izvršiti Agencija za poslove formiranja i realizacije potraživanja po jedinstvenom računu građana. Naknada za obavljanje ovih poslova iznosi 10,00 KM i uplaćuje se jednokratno u Agenciji prilikom podnošenja propisanog naloga za prenos potraživanja.

Odlukom o visini naknade za izdavanje izvoda sa Jedinstvenog računa broj 04-11-74/24 od 26.02.2024. godine koju je donio Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji BIH utvrđena je visina novčane naknade koji su dužni platiti imaoci Jedinstvenih računa prilikom izdavanja izvoda sa Jedinstvenog računa (Izvod).

Prilikom izdavanja izvoda, fizičko lice – imalac Jedinstvenog računa dužno je platiti u gotovini naknadu u iznosu od 10,00 KM.

Pravno lice, strano fizičko lice i Privatizacijiski investicioni fond dužni su prilikom izdavanja izvoda platiti  u gotovini naknadu  u iznosu od 100,00 KM. 

Uplata za izdavanje Izvoda sa jedinstvenog računa može se izvršiti i putem banke ili pošte:

Svrha doznake: Uplata za izdavanje Izvoda sa JRG

Primalac: Agencija za privatizaciju u FBiH

Žiro račun: 1540011100651792 Intesa SanPaolo Banka

Iznos: 10,00 KM (za fizičko lice)

(100,00 KM za Pravno lice, strano fizičko lice i Privatizacijiski investicioni fond)

Rad sa strankama je u Sektoru za finansijske, informatičke i opće poslove Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u ul. Maršala Tita br. 7, 71000 Sarajevo,  svaki radni dan od 09,00 do 12,00 sati.

 

Za sve informacije možete se obratiti lično, putem pošte ili na tel. 033 586 247.