REZIME PRAVNOG OKVIRA

 

Okvirni Zakon o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini

Službeni glasnik BiH, br. 14/98

Odluka o Zakonu o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u Bosni i Hercegovini

Službene novine FBiH, br. 18/00

Zakon o Agenciji za privatizaciju

Službene novine FBiH, br.18/96
Službene novine FBiH, br. 2/02
Službene novine FBiH, br. 110/12

Podzakonski akti


Pravilnik o radu arbitraže Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine FBiH, br. 8/99

Tarifnik o naknadama

Službene novine FBiH, br. 22/98


Odluka o načinu finansiranja Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine FBiH, br. 34/02

Zakon o privatizaciji preduzeća

Službene novine FBiH, br. 27/97

Službene novine FBiH, br. 8/99

Službene novine FBiH, br. 32/00

Službene novine FBiH, br. 45/00

Službene novine FBiH, br. 54/00

Službene novine FBiH, br. 61/01

Službene novine FBiH, br. 27/02

Službene novine FBiH, br. 33/02

Službene novine FBiH, br. 28/04

Službene novine FBiH, br. 44/04

Službene novine FBiH, br. 42/06

Službene novine FBiH, br. 4/09

Presuda Ustavnog suda Federacije BiH (br: U-8/99 od 28.3.2000.god.)

Službene novine FBiH, br. 20/00

Zakon o privatizaciji preduzeća

neslužbeni prečišćeni tekst APF)

Podzakonski akti


Uredba o reviziji prethodno izvršene vlasničke transformacije

Službene novine FBiH, br. 1/98

Službene novine FBiH, br. 16/99

Uputstvo o načinu prijavljivanja, potrebnim podacima i dokumentaciji i o postupku revizije prethodno izvršene vlasničke tranformacije

Službene novine FBiH, br. 9/98

Službene novine FBiH, br. 21/99

Uputstvo o sadržaju i obliku zapisnika o izvršenoj reviziji i rješenja o rezultatima revizije prethodno izvršene vlasničke transformacije

Službene novine FBiH, br. 10/98

Uredba o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju

Službene novine FBiH, br. 10/98

Službene novine FBiH, br. 26/98

Službene novine FBiH, br. 49/99

Službene novine FBiH, br. 40/00

Službene novine FBiH, br. 73/06

Službene novine FBiH, br. 40/10 (Precišceni tekst)

Službene novine FBiH, br. 73/11

Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (prečišćeni tekst)

Službene novine FBiH, br. 28/05

Službene novine FBiH, br. 53/07

Službene novine FBiH, br. 76/09

Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora o upravljanju preduzećima i davanja u lizing imovine preduzeća u postupku privatizacije

Službene novine FBiH, br. 5/98

Službene novine FBiH, br. 66/03

Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu raspolaganja spornom imovinom kada dva ili više preduzeća u svojim pocetnim bilansima iskazuju iste stvari, iste obaveze i isti kapital i o načinu i postupku revizije tih preduzeća

Službene novine FBiH, br. 8/04

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca obaveznih u sprovedbi postupka prodaje imovine ili dionica ili udjela preduzeća

Službene novine FBiH, br. 33/98

Službene novine FBiH, br. 21/99

Službene novine FBiH, br. 14/00

Odluka o listi preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme

Službene novine FBiH, br. 41/98

Odluka o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza (osim cestovnog prevoza), vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma, javnog informisanja, igara na sreću i industrije naoružanja i vojne opreme

Službene novine FBiH, br. 11/99

Službene novine FBiH, br. 37/00

Službene novine FBiH, br. 49/01

Službene novine FBiH, br. 73/06

Odluka o Registru preduzeća veterinarske i komunalne djelatnosti čiju privatizaciju će vršiti kantonalne agencije za privatizaciju

Službene novine FBiH, br. 6/07

Službene novine FBiH, br. 86/08

Uredba o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

Službene novine FBiH, br. 48/05

Službene novine FBiH, br. 54/05

Službene novine FBiH, br. 42/06

Službene novine FBiH, br. 28/07

Službene novine FBiH, br. 49/07

Lista privrednih društava prema kojima ovlasti po osnovu državnog kapitala vrše organi Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine FBiH, br. 54/05

Službene novine FBiH, br. 27/07

Uputstvo o obliku i sadržaju obrazaca za iskazivanje podataka iz početnog bilansa

Službene novine FBiH, br. 26/98

Službene novine FBiH, br. 3/99

Službene novine FBiH, br. 32/99

Uredba o upisu u zemljišnim knjigama nekretnina kao djelova imovine preduzeća u postupku privatizacije preduzeća

Službene novine FBiH, br. 45/98

Uputstvo o izboru, imenovanju i izdavanju dozvola aukcionerima

Službene novine FBiH, br. 22/98

Uredba o upisu u javne knjige nekretnina i prava na nekretninama u postupku privatizacije

Službene novine FBiH, br. 45/99

Uputstvo za provođenje Uredbe o upisu nekretnina u javne knjige

Službene novine FBiH, br. 45/99

Odluka o načinu prodaje u procesu privatizacije

Službene novine FBiH, br. 51/99

Službene novine FBiH, br. 24/00

Pravilnik o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji

Službene novine FBiH, br. 77/04

Odluka o registru preduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji

Službene novine FBiH, br. 33/00

Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine FBiH, br. 28/02

Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Službene novine FBiH, br. 17/17
Uputstvo o načinu deponovanja i korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća i banaka putem jedinstvenog računa trezora na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine Službene novine FBiH, br. 74/04
Službene novine FBiH, br. 3/05

Odluka o utvrđivanju procenta državnog/društvenog kapitala preduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji

Službene novine FBiH, br. 36/00

Službene novine FBiH, br. 47/00

Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju procenta državnog/društvenog kapitala preduzeća za prodaju u velikoj privatizaciji

Službene novine FBiH, br. 54/02

Pravilnik o postupku prodaje preduzeća koja se prodaju u saradnji sa Međunarodnom savjetodavnom grupom za privatizaciju (IAGP) tenderom u velikoj privatizaciji

(Ovog pravilnik stavljen van snage pravilnikom o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (tender) u velikoj privatizaciji) Službene novine FBiH, br. 70/04)

Službene novine FBiH, br. 54/00

Službene novine FBiH, br. 42/01

Službene novine FBiH, br. 55/03

Pravilnik o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe

(Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestalo da važi Uputstvo o pravilima prodaje neposrednom pogodbom- Prečišćeni tekst,( Službene novine FBiH, br. 28/05)

Službene novine FBiH, br. 75/05

Odluka o inoviranoj listi preduzeća za prodaju tenderom u velikoj privatizaciji u saradnji sa Međunarodnom savjetodavnom grupom za privatizaciju (IAGP)

Službene novine FBiH, br. 57/01

Službene novine FBiH, br. 50/03

Odluka o objedinjenoj listi preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH

Službene novine FBiH, br. 13/02

Službene novine FBiH, br. 64/02

Službene novine FBiH, br. 50/03

Službene novine FBiH, br. 54/04

Službene novine FBiH, br. 41/05

Odluka o roku za prijavu javne prodaje u maloj privatizaciji

Službene novine FBiH, br. 14/02

Službene novine FBiH, br. 1/03

Službene novine FBiH, br. 66/03

Službene novine FBiH, br. 77/04

Službene novine FBiH, br. 75/05

Pravilnik o obavljanju kontrole izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine FBiH, br. 12/05

Službene novine FBiH, br. 17/06

Službene novine FBiH, br. 9/09

Službene novine FBiH, br. 13/09

Službene novine FBiH, br. 52/09

Službene novine FBiH, br. 5/11

Pravilnik o principima, načinu postupanja i pravilima prodaje u provodenju privatizacije preduzeća sa spornim pravima, stvarima, obavezama i kapitalom

Službene novine FBiH, br. 22/04

Službene novine FBiH, br. 46/07

Odluka o visini naknade za provođenje privatizacije preduzeća po osnovu Sporazuma o preuzimanju nadležnosti za provođenje privatizacije strateških preduzeća sa „Liste 56“

Službene novine FBiH, br. 37/04

Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na berzi

Službene novine FBiH br. 58/06

Službene novine FBiH br. 32/07

Službene novine FBiH br. 6/08

Službene novine FBiH br. 19/08

Službene novine FBiH br. 34/08

Službene novine FBiH br. 78/08

Uredba o pravilima promjene strukture kapitala preduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja

Službene novine FBiH br. 73/06

Uredba o postupku pripreme i podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije

Službene novine FBiH, br. 73/06

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije

Službene novine FBiH, br. 27/97

Službene novine FBiH, br. 8/99

Službene novine FBiH, br. 45/00

Službene novine FBiH, br. 54/00

Službene novine FBiH, br. 32/01

Službene novine FBiH, br. 27/02

Službene novine FBiH, br. 57/03

Službene novine FBiH, br. 44/04

Službene novine FBiH, br. 79/07

Službene novine FBiH, br. 65/09

Službene novine FBiH, br. 48/11

Službene novine FBiH, br. 111/12

Presuda Ustavnog suda Federacije BiH (br. U-10/00 od 8.01.2001.god.)

Službene novine FBiH, br. 7/01

Zakon o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije (neslužbeni prečišćeni tekst APF)

Neslužbeni precišceni tekst – APF-a

Uredba o ostvarivanju potraživanja lica koja su imala deviznu štednju u bankama na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu imala prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine FBiH, br. 44/99
Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prenos potraživanja sa Jedinstvenog računa na Zbirni račun u javnoj ponudi dionica Službene novine FBiH, br. 9/00

Podzakonski akti

Uputstvo o evidenciji i realizaciji potraživanja građana sa Jedinstvenog računa

Službene novine FBiH, br. 1/98

Službene novine FBiH, br. 18/98

Službene novine FBiH, br. 27/98

Uputstvo o utvrđivanju i načinu prenosa potraživanja građana čiji se devizni računi vode u bankama kod kojih su organizacione jedinice na teritoriji Federacije prestale sa radom

Službene novine FBiH, br. 6/98

Uputstvo o obliku i sadržaju naloga za prijenos izvoda sa Jedinstvenog računa

Službene novine FBiH, br. 21/98

Službene novine FBiH, br. 47/98

Odluka o masi sredstava za utvrđivanje vrijednosti poena općeg potraživanja građana u postupku privatizacije

Službene novine FBiH, br. 2/99

Odluka o utvrđivanju vrijednosti poena općeg potraživanja u postupku privatizacije

Službene novine FBiH, br. 9/99

Uputstvo o realizaciji potraživanja građana po osnovu ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije RBiH, Hrvatskog vijeća obrane i Policije prilikom otkupa stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Službene novine FBiH, br. 32/98

Odluka o ukupnom iznosu potraživanja građana po osnovu ostvarenih a neisplaćenih plaća pripadnika Armije RBiH, Hrvatskog vijeća obrane i Policije

Službene novine FBiH, br.14/99

Odluka o visini naknade za dostavu prvog izvoda sa Jedinstvenog računa

Službene novine FBiH, br. 31/98

Službene novine FBiH, br. 3/99

Odluka o visini naknade za dostavu izvoda sa Jedinstvenog računa

Službene novine FBiH, br.11/03

Odluka o visini naknade po osnovu prometa potraživanja na Jedinstvenom računu

Službene novine FBiH, br. 20/98

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade po osnovu prometa potraživanja na jedinstvenom računu

Službene novine FBiH, br. 36/24 04-02-2-1726/24
Uputstvo o visini naknade po osnovu prometa potraživanja na jedinstvenom računu Službene novine FBiH, br. 36/24 04-02-2-3377/24

Odluka o blokiranju korištenja općih potraživanja iskazanih na JRG

Službene novine FBiH, br. 48/04

Odluka o čuvanju i korištenju dokumentacije koja se odnosi na privatizacijske transakcije vezane za javni upis dionica

Službene novine FBiH, br. 9/07

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Službene novine FBiH, br. 27/97

Službene novine FBiH, br. 11/98

Službene novine FBiH, br. 22/99

Službene novine FBiH, br. 27/99

Službene novine FBiH, br. 7/00

Službene novine FBiH, br. 32/01

Službene novine FBiH, br. 61/01

Službene novine FBiH, br. 36/06

Zakon o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka

Službene novine FBiH, br. 12/98

Službene novine FBiH, br. 40/99

Službene novine FBiH, br. 47/06

Službene novine FBiH, br. 38/08

Službene novine FBiH, br. 65/09


Podzakonski akti


Pravilnik o pasivnom podbilansu

Službene novine FBiH, br. 70/04

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o pasivnom podbilansu

Službene novine FBiH, br. 6/07

Odluka o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa

Službene novine FBiH, br. 75/05

Uredba o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka

Službene novine FBiH, br. 63/06

Uredba o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka

Službene novine FBiH, br. 38/07
Uputstvo o vođenju i ažuriranju Centralnog registra stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa Službene novine FBiH, br. 36/13

Zakon o potraživanjima u postupku privatizacije po osnovu razlike primanja korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Službene novine FBiH, br. 41/98

Službene novine FBiH, br. 55/00

Pravni okvir privatizacije