Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (APF) je specijalizirana organizacija Federacije Bosne i Hercegovine koja obavlja stručne, savjetodavne, promotivne, edukativne i druge poslove u vezi sa privatizacijom.

U okviru svoje nadležnosti, APF inicira i sudjeluje u pripremi i donošenju zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije, surađuje sa resornim ministarstvima, kantonalnim agencijama za privatizaciju kojih u FBiH ima deset. Osnovni zadatak APF je da provodi postupak privatizacije preduzeća iz svoje nadležnosti.

Statut Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje:

 

 

Statut Agencije za privatizaciju u FBiH

 

 Izmjene statuta, Službene novine41/18

 

 Izmjene statuta, Službene novine35/18

 

 Izmjene statuta, Službene novine71/20

 

 


Širokom obimu poslovanja, prilagođena je i organizacijska šema APF-a:
 

Upravni odbor :

 • Zdenko Propadalo, predsjednik
 • Edwin Mehinagić, zamjenik predsjednika
 • Sanela Dumanjić, član
 • Zinka Grbo, član
 • Dragan Brković, član

Nadzorni odbor:

 • Amela Mustafić, predsjednik
 • Muradif Husić, član
 • Mladenka Bošković, članZamjenik direktora APF

Drago Vrbić

e-mail: drago.vrbic@apf.gov.ba


Kontakt:

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Maršala Tita 7

Sarajevo

Tel:  +387 33 586-231

Fax: +387 33 586-234


Pomoćnici direktora APF

Fikret Talić, pomoćnik direktora za prodaju

e-mail: fikret.talic@apf.gov.ba

Tel: +387 33 586-238

Renata Komšić, v.d.pomoćnik direktora za pravne poslove

e-mail: renata.komsic@apf.gov.ba

Tel: +387 33 586-254

Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans

e-mail: senad.rahimic@apf.gov.ba

Tel: +387 33 586-240
 U okviru APF osnovane su sljedeće organizacione jedinice:

Sektor za prodaju

Nadležnost:

 • prati i nadzire provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije;
 • inicira i učestvuje u pripremi za donošenje, izmjene i/ili dopune zakona i drugih propisa iz nadležnosti sektora;
 • obrađuje i priprema za usvajanje programe privatizacije i početne bilanse stanja preduzeća iz nadležnosti Agencije;
 • priprema, objavljuje i provodi postupak prodaje državnog kapitala u preduzećima iz nadležnosti Agencije raspoloživim metodama u velikoj privatizaciji;
 • priprema, objavljuje i provodi postupak prodaje državnog kapitala u preduzećima sa spornim pravima, stvarima, obavezama i kapitalom iz nadležnosti Agencije;
 • priprema, objavljuje i provodi propisane procedure i aktivnosti kod prodaje državnog kapitala putem berze;
 • učestvuje u provođenju aktovnosti u vezi sa podjelom preduzeća na tehnoekonomske cjeline;
 • učestvuje u provođenju aktivnosti u vezi sa dokapitalizacijom preduzeća;
 • učestvuje u porovođenju aktivnosti u vezi sa promjenom strukture preduzeća, zaključivanjem ugovora o zajedničkom ulaganju, spajanju ili pripajanju;
 • u saradnji sa preduzećima, vrši prodaju predmeta i udjela iz imovine predzueća koja su u nadležnosti Agencije, po uslovima male privatizacije;
 • obavještava nadležne institucije (organe) o zakljućenom kupopordajnom ugovoru u skadu sa Pravilnikom o obavljanju kontrole-nadležno Ministarstvo rada i socijelane politike, ZK ured nadležnog suda općine, Registar vrijednosnih papira, registar društva nadležnog suda i Savez samostalnih sindikata;
 • priprema odgovarajuće akte u vezi sa poslovima iz nadležnosti Sektora za prodaju;
 • poduzima aktivnosti u privlaćenju i oćuvanju interesa domaćih i stranih investitora za privatizaciju preduzeća iz nadležnosti Agencije;
 • sarađuje sa predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija u oblikovanju strategije privatizacije sektora infrastruktire (javna i komunalna preduzeća);
 • koordinira aktivnosti Agencije u saradnji sa domaćim i stranim institucijama koje daju podršku procesu privatizacije;
 • vrši analizu složenih kompanija;
 • koordinira aktivnosti saradnje Agencije sa Ministarstvima, kantonalnim agencijama i drugim domaćim institucijama bitnim u procesu privatizacije;
 • vrši usaglašavanje međusobnih odnosa preduzeća koja iskazuju ista prava, obaveze i kapital;
 • predlaže angažovanje ovlaštene revizorske kuće za izradu revizije sporne strukture kapitala/imovine preduzeća;
 • daje ocjenu i mišljenje na nalaz ovlaštene revizorske kuće o izvršenoj reviziji;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor.


Sektor za pasivni podbilans

Nadležnost:

 • prati i nadzire provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti pasivnog
 • podbilansa;
 • inicira i učestvuje u pripremi za donošenje, izmjene i/ili dopune zakona i drugih
 • propisa iz oblasti pasivnog podbilansa;
 • učestvuje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz oblasti pasivnog
 • podbilansa;
 • obavlja poslove u vezi sa pasivnim podbilansom preduzeća iz nadležnosti
 • Agencije;
 • sprovodi aktivnosti na iznalaženju modaliteta u rješavanju pasivnog podbilansa;
 • vodi i ažurira Centralni registar stvari, prava i obaveza iz pasivnog  podbilansa;  
 • sarađuje sa svim relevantnim  institucijama u vezi sa stvarima, pravima i obavezama 
 • iz pasivnog podbilansa;
 • istražuje i evidentira stvari i prava preduzeća koja nisu iskazana  u početnim 
 • bilansima (aktivnom i pasivnom) i preduzima aktivnosti na sticanju prava nad   
 • stvarima i pravima iz pasivnog podbilansa koji jesu i/ili nisu iskazani
 • u početnim bilansima;
 • inicira pokretanje postupka protiv lica koja su bespravno uzurpirala stvari i
 • prava i podnošenje prijava protiv lica koja nisu u početnim bilansima iskazali
 • stvari i prava u skladu sa zakonom;
 • utvrđuje način realizacije prava iz pasivnog podbilansa;
 • koordinira rad kantonalnih agencija na poslovima pasivnog podbilansa i
 • prikupljanju dokumentacije;
 • vrši pripremu i prodaju stvari i  prava iz pasivnog podbilansa; 
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor, a u odsutnosti direktora zamjenik 
 • direktora.

Sektor za pravne poslove 

Nadležnost:

 • prati i nadzire provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije, radno zakonodavstvo i drugu regulativu vezanu za rad Agencije za privatizaciju u Federacije BiH; 
 • inicira i učestvuje u pripremi za donošenje, izmjene i/ili dopune zakona i drugih propisa iz oblasti privatizacije;
 • učestvuje u izradi prijedloga općih i pojedinačnih akata iz oblasti privatizacije, kao i drugih akata iz nadležnosti Agencije;
 • učestvuje u pripremi ugovora iz nadležnosti Agencije;
 • na osnovu punomoći direktora obavlja poslove zastupanja Agencije u upravnim i sudskim postupcima;
 • obavještava nadležno ministarstvo i Registar nadležnog suda, a ako je predmet kupoprodaje bilo dioničko društvo i Komisiju za vrijednosne papire i Registar vrijednosnih papira o raskidu kupoprodajnog ugovora;
 • prati rokove, uslove izvršenja ugovornih obaveza iz kupoprodajnih ugovora i koordinira aktivnost „Add hoc“ komisija za kontrolu izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora;
 • daje pravna mišljenja i upute drugim osnovnim organizacionim jedinicama u vezi sa pojedinačnim pravnim aspektima konkretnih programa privatizacija, početnih bilansa stanja i ugovora vezanih za kupoprodaju državnog kapitala i imovine te drugih procesa koji rezultiraju promjenom vlasničke strukture privrednih društava u skladu sa nadležnošću Agencije; 
 • sarađuje se kantonalnim agencijama za privatizaciju u vršenju određenih poslova iz svoje nadležnosti;
 • učestvuje u obradi općih i pojedinačnih akata vezanih za unutrašnju
 • organizaciju Agencije i prava radnika iz radnog odnosa, te učestvuje u
 • usklađivanju i ustrojavanju normativnih akata Agencije;
 • priprema materijale za sjednice Upravnog i Nadzornog odbora;
 • organizuje ili obavlja poslove nabavke roba i usluga;
 • vodi personalne, kadrovske i druge poslove iz oblasti radnih odnosa; 
 • vodi poslove održavanja računarske mreže i pojedinačnih jedinica i druge
 • informatičke opreme;
 • izrađuje i koristi informatičke programe za poslove vezane za  
 • privatizaciju i druge aktivnosti Agencije;
 • formira potrebne baze podataka;
 • vodi poslove informatike za potrebe Agencije;
 • vodi poslove dizajniranja i analiziranja baze podataka;
 • planira, dizajnira, izvodi i primjenjuje aplikacijska rješenja za
 • potrebe Agencije;
 • održava i unapređuje baze podataka;
 • priprema prezentacije, brošure i druge promotivne materijale;
 • organizuje konferencije za štampu i interviue direktora;
 • organizuje i stara se o blagovremenoj pripremi podataka i drugih materijala i po potrebi učestvuje u njihovoj pripremi za istupanje direktora u javnosti;
 • daje informacije po zahtjevu u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama;
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor, a u odsutnosti direktora zamjenik direktora.