Prodaja na berzi/burzi

Zakonski osnov za prodaju državnog kapitala prodajom putem berze nalazi se u članu 11. stav 2. i 3. Zakona o privatizaciji preduzeća u Federaciji BiH, („Službene novine Federacije BiH“, br: 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) koji glasi: „O načinu, odnosno metodu privatizacije odlučuje vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u tom preduzeću, a postupak privatizacije sukladno ovom Zakonu i odlukom nadležne vlade provodi Agencija za privatizaciju kantona, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine u zavisnosti od toga koja vlada ostvaruje pravo upravljanja u tom preduzeću.

Prodaju preduzeća mjerodavna agencija provodi putem: otvorenog prikupljanja ponuda (tender); izravne pogodbe; berze; otvorenog nadmetanja; i otvorene ponude dionica za novac.”

Postupak, uvijete i način prodaje državnog kapitala u obliku dionica u društvima na berzi propisuje Pravilnik o postupku prodaje državnog kapitala na berzi („Službene novine Federacije BiH“, br: 58/06, 32/07, 6/08, 19/08, 34/08 i 78/08).