Tenderska prodaja

Pravilnikom o postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda (TENDER) u velikoj privatizaciji (“Službene novine FBiH” br.21/00, 36/00,54/00, 50/ 01 i 77/04) uređuju se načela i procedure za prodaju dionica i udjela preduzeća iz člana 1. Zakon o privatizaciji preduzeća ( “Službene novine FBiH”, br.27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), a koji se ne privatizuju prema odredbama člana 26. stav 1. Zakona, odnosno koji se ne privatizuju u postupku „male privatizacije“.

Odredbe ovog pravilnika preciziraju prodaju kroz javno prikupljanje ponuda (tender). Tender je metod prodaje prikupljanjem ponuda potencijalnih kupaca u kojem su, osim početne cijene unaprijed utvrđeni i drugi kriteriji za ocjenu ponuda.

Tender za prodaju dionica ili udjela preduzeća provodi nadležna agencija, koja objavljuje javni tender u dnevnim novinama i na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH. Pravo učešća na tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća. Nadležna agencija imenuje komisiju koja provodi postupak prodaje u skladu sa navedenim pravilnikom. Komisija priprema slijedeću dokumentaciju:

 1. plan aktivnosti provođenja tendera,
 2. tekst javnog poziva,
 3. pravila tendera,
 4. kriterije za vrednovanje ponuda,
 5. minimum uvjeta o prihvatljivosti ponuda,
 6. informacioni memorandum,
 7. profil preduzeća,
 8. obrazac ponude,
 9. nacrt kupoprodajnog ugovora,
 10. traženje i provjera investitora.

Kriteriji za vrednovanje ponuda su:

 • kupovna cijena,
 • investicijske obaveze,
 • plan zapošljavanja,
 • poslovni plan, i
 • kvalitet ponuđača.

Nakon javnog objavljivanja tendera, ne mogu se mijenjati kriteriji vrednovanja ponuda na tenderu. Zainteresirane strane mogu, nakon objavljivanja javnog poziva za tender, dobiti standardnu dokumentaciju za tender kontaktiranjem komisije, a također imaju pravo posjetiti arhivu i pregledati svu dokumentaciju i podatke koji će pomoći pri pripremanju ponude.

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 90 dana.

Ponuđač je dužan uplatiti naknadu za učešće bez prava povrata u iznosu od 2.000,00 KM. Na ime depozita ponuđač je dužan uplatiti ili priložiti bankovnu garanciju čiji iznos ne može biti manji od 50.000,00 KM niti veća od 500.000,00 KM. Povrat depozita neće se izvršiti u slučaju da odabrani ponuđač odbije zaključiti kupoprodajni ugovor.

Komisija pregleda svaku ponudu i utvrđuje formalnu ispravnost svake ponude u roku od pet dana od predaje ponuda. Vrednovanje ponuda se vrši u roku od 15 dana od dana utvrđivanja formalne ispravnosti ponuda.

Direktor nadležne agencije u roku od pet dana daje odobrenje na rezultate vrednovanja ponuda koje dostavi komisija. Nakon toga komisija donosi odluku o proglašenju pobjednika ili proglašava tender neuspjelim.

Ukoliko komisija donese odluku o proglašenju pobjednika, komisija će u saradnji sa menadžmentom nadležne agencije obaviti pregovore sa pobjednikom tendera sa ciljem prevazilaženja razlika između nacrta kupoprodajnog ugovora i primjedbi koje je dao ponuđač uz ponudu. Pregovori se moraju završiti u roku od 20 dana od dana otpočinjanja pregovora.

Ugovor o kupoprodaji se zaključuje nakon izvršnosti odluke o proglašenju pobjednika, a u u roku od pet dana od dana okončanja pregovora.

Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene bit će izvršen povrat depozita ili garancije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.